امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳
مبدل آنالوگ به دیجیتال 12 بیت
طرح IC مبدل آنالوگ به دیجیتال 14 بیت
طرح IC سریعترین مبدل دیجیتال به آنالوگ 14 بیت دنیا
سریعترین مبدل دیجیتال به آنالوگ 14 بیت دنیا
طرح IC کنتور برق (اکتیو و راکتیو) به روش جدید
مبدل دیجیتال به آنالوگ 12 بیت
ساختمان شماره یک

پژوهشکده میکرو الکترونیک دانشگاه ارومیه

در سال 1375 گروه تحقيقي در زمينه ميكروالكترونيك به سرپرستي آقاي دكتر حديدي در دانشگاه اروميه شكل گرفت. اين گروه با خريد تعدادي كامپيوتر و نرم افزارهاي روز به صورت مجموعه كوچكي كار خود را آغاز كرد. به سال 1379 تحت عنوان (مركز تحقيقات ميكروالكترونيك) از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري مجوز اصولي دريافت نمود. پس از موافقت دانشگاه اروميه در سال 1382 با ايجاد سازمان تشكيلاتي براي اين مجموعه تحت عنوان ‹‹ پژوهشكده ميكروالكترونيك›› وزارت علوم، تحقيقات، و فنآوري نيز طي نامه شماره 7980/22 مورخ 9/10/83 با ايجاد پژوهشكده ميكروالكترونيك  موافقت قطعي به عمل آورد.

با ما باشید

آزمایشگاهها