امروز

جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲

اعضای پژوهشکده میکروالکترونیک

لیلا عربزاده
مرتبه علمی
گروه پژوهشی:
مدرک تحصیلی
مدیریت
شماره تلفن:
044-33452807