امروز

جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲

اعضای پژوهشکده میکروالکترونیک

علیرضا ابوالحسنی
مرتبه علمی
گروه پژوهشی:
مدرک تحصیلی
دانشجوی دکتری
شماره تلفن:
حسن فیضی بند
مرتبه علمی
گروه پژوهشی:
مدرک تحصیلی
دانشجوی دکتری
شماره تلفن: