امروز

جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲

ارومیه بلوار شهید بهشتی(دانشکده) - پردیس شهر دانشگاه ارومیه

صندوق پستی 57159

شماره تماس:      33452807     (044)