امروز

جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲

اعضای پژوهشکده میکروالکترونیک

پروفسور عبداله خویی
مرتبه علمی
استاد
گروه پژوهشی:
مدرک تحصیلی
دکتری الکترونیک
شماره تلفن:
پروفسور خیراله حدیدی
مرتبه علمی
استاد
گروه پژوهشی:
مدرک تحصیلی
دکتری الکترونیک
شماره تلفن:
دکتر ابراهیم عباسپور ثانی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه پژوهشی:
مدرک تحصیلی
دکتری الکترونیک
شماره تلفن:
دکتر بهبود مشعوفی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه پژوهشی:
مدرک تحصیلی
دکتری الکترونیک
شماره تلفن:
دکتر مرتضی موسی زاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه پژوهشی:
مدرک تحصیلی
دکتری الکترونیک
شماره تلفن:
دکتر سعید افرنگ
مرتبه علمی
دانشیار
گروه پژوهشی:
مدرک تحصیلی
دکتری الکترونیک
شماره تلفن:
دکتر امیر فتحی
مرتبه علمی
استادیار
گروه پژوهشی:
مدرک تحصیلی
دکتری الکترونیک
شماره تلفن:
دکتر مرتضی مجرد
مرتبه علمی
استادیار
گروه پژوهشی:
مدرک تحصیلی
دکتری الکترونیک
شماره تلفن:
دکتر محمد بشیرپور
مرتبه علمی
استادیار
گروه پژوهشی:
مدرک تحصیلی
دکتری الکترونیک
شماره تلفن: