امروز

جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲

در سال 1375 گروه تحقيقي در زمينه ميكروالكترونيك به سرپرستي آقاي دكتر حديدي در دانشگاه اروميه شكل گرفت. اين گروه با خريد تعدادي كامپيوتر و نرم افزارهاي روز به صورت مجموعه كوچكي كار خود را آغاز كرد. به سال 1379 تحت عنوان (مركز تحقيقات ميكروالكترونيك) از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري مجوز اصولي دريافت نمود. پس از موافقت دانشگاه اروميه در سال 1382 با ايجاد سازمان تشكيلاتي براي اين مجموعه تحت عنوان ‹‹ پژوهشكده ميكروالكترونيك›› وزارت علوم، تحقيقات، و فنآوري نيز طي نامه شماره 7980/22 مورخ 9/10/83 با ايجاد پژوهشكده ميكروالكترونيك  موافقت قطعي به عمل آورد.