امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

یکی دیگر از گروههای مطرح در پژوهشکده میکروالکترونیک، گروه مدارهای مجتمع دیجیتال میباشد. مهم ترین پروژه این گروه در حال حاضر، طراحی پردازنده های بسیار سریع برای کاربردهای مختلف بر روی FPGA و ASIC میباشد. این گروه در حال حاضر مشغول انجام یک پروژه مشترک با دانشگاه استانبول تکنیک در قالب همکاریهای مشترک  بین دو کشور ایران و ترکیه میباشد. از اهداف مهم این گروه میتوان به طراحی پردازنده های مناسب برای پیاده سازی سخت افزاری شبکه های عصبی عمیق و همچنین  طراحی سخت افزارهای مناسب برای پیاده سازی سخت افزاری شبکه های عصبی Spiking و انواع دیگر شبکه عصبی اشاره کرد.    

یکی دیگر از زمینه های تحقیقاتی این گروه طراحی و پیاده سازی سخت افزاری فیلترهای FIR سریع و کم توان موازی و پایپ لاین برای پردازش سیگنالهای ECG میباشد.