پژوهشکده میکروالکترونیک

در سال 1375 گروه تحقيقي در زمينه ميكروالكترونيك به سرپرستي آقاي دكتر حديدي در دانشگاه اروميه شكل گرفت. اين گروه با خريد تعدادي كامپيوتر Workstation و نرم افزارهاي روز به صورت مجموعه كوچكي كار خود را آغاز كرد. به سال 1379 تحت عنوان (مركز تحقيقات ميكروالكترونيك) از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري مجوز اصولي دريافت نمود. پس از موافقت دانشگاه اروميه در سال 1382 با ايجاد سازمان تشكيلاتي براي اين مجموعه تحت عنوان ‹‹ پژوهشكده ميكروالكترونيك›› وزارت علوم، تحقيقات، و فنآوري نيز طي نامه شماره 7980/22 مورخ 9/10/83 با ايجاد پژوهشكده ميكروالكترونيك با گروههاي پژوهشي ذيل موافقت قطعي به عمل آورد.

گروههاي پژوهشي موجود:

1- گروه پژوهشي مدارهاي مجتمع آنالوگ

2- گروه پژوهشي مدارهاي مجتمع ديجيتال

3- گروه پژوهشي مدارهاي مجتمع فازي

هدف پژوهشكده تربيت نيروي متخصص براي صنعت مدرن مدارهاي مجتمع و ايجاد تكنولوژي براي كسب درآمد، مخصوصا به صورت ارزي ، براي پژوهشكده و دانشگاه ميباشد. قاعدتا يك دانشگاه مدرن بايد در جهت آفرينش علم و تكنولوژي و با اهداف مشخص در اين راستا گام بردارد ( همانطوريكه دانشگاههاي كشورهاي پيشرفته انجام ميدهند) ما بر اين باوريم كه توانايي چنين كا ري را در پژوهشكده ميكروالكترونيك دانشگاه اروميه داريم و مجددانه در اين جهت تلاش مينمائيم. 

این پژوهشگاه در پردیس شهر دانشگاه ارومیه، واقع در خیابان دانشکده، قرار دارد

رياست پژوهشکده

 دکتر محمدنقی آذرمنش

معاونت